ولی اله کاشانی

درباره من

دکتر ولی اله کاشانی
image

دانشیار گروه آموزشی تربیت بدنی @ دانشکده علوم انسانی

آقای ولی اله کاشانی در سال 1383 در مقطع کارشناسی رشتۀ تربیت بدنی در دانشگاه صنعتی شاهرود وارد و در سال 1387 با کسب رتبۀ اول از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند. در سال 1389 با کسب رتبۀ 3 در آزمون دکتری دانشگاه تهران وارد مقطع دکتری گردیدند. در سالهای 1391 الی 1392 ایشان به عنوان مربی روانشاس تیم های ملی فدراسیون ورزشهای رزمی ج.ا.ا و مسئول کمیتۀ آموزش فعالیت داشتند. در سال 1392 مدرک دکترای تخصصی خود را در گرایش رفتار حرکتی دریافت کردند. در سال 1393 به عنوان استادیار جذب دانشگاه سمنان شدند. آقای دکتر ولی اله کاشانی، در سال های 1395، 1397 و 1399 به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه سمنان، از ریاست وقت دانشگاه، مفتخر به دریافت لوح تقدیر گردیدند و به صورت 6 سال متوالی (93-99) به عنوان پژوهشگر برتر دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، معرفی شدند....

محقق گوگل

(1401/11/16)

استنادات

213

h-index

9

i10-index

8

مؤلفین همکار

5

اسکوپوس

(1401/11/16)

استنادات

29

مقالات

9

h-index

3

مؤلفین همکار

34

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

1390 الی 1392

مسئول کمیتۀ آموزش

فدراسیون ورزش‎های رزمی

۱۳۹۰-۱۳۹۱

روانشناس تیم های ملی

فدراسیون ورزشهای رزمی

مهارت ها

نرم افزار مدل یابی lisrel

نرم افزار آماری SPSS

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Validity and Reliability of the Persian Version of the Sports Nutritional Knowledge, Attitudes, Behaviors questionnaire in Adolescent Athletes
Journal of Nutrition, Fasting and Health(2021)
9712294001, ^محسن ابراهیمی*, ^ولی اله کاشانی
Human plasma protein corona decreases the toxicity of pillar-layer metal organic framework
Scientific Reports(2020)
Samira Jafari, Zhila Izadi, Loghman Alaei, Mehdi Jaymand, Hadi Samadian, ^ولی اله کاشانی*, Hossein Derakhshankhah, Payam Hayati, Foad Noori, Kamran Mansouri, Faezeh Moakedi, Jan Janczak, Nozar Fayaz bakhsh, Mohammad Jaafar Soltanian Fard
تأثیر یادگیری مبتنی ‌بر آزمون-خطا و تغییرپذیری تمرین بر تلاش ذهنی و عملکرد پرتابی
رفتار حرکتی(2020)
^ولی اله کاشانی*, مروارید مومن زاده, ژاله باقرلی
Examining the mediating role of perceived stress in the relationship between mindfulness and quality of life and mental health: testing the mindfulness stress buffering model
ANXIETY STRESS AND COPING(2020)
احمد ولیخانی, ^ولی اله کاشانی*, مهدیه رحمانیان, رفعت ستاریان, لیلا رحمتی کنکات, Paul J. Mills
تعیین مهارت برجسته در رشتۀ تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی: نگرشی به اصول ویژگی‌ تمرین
نشریه رشد و یادگیری حرکتی ورزشی(2020)
^ولی اله کاشانی*, 9211299001, ^احمد نیک روان
تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2019)
^ولی اله کاشانی*, ^محمد علی سالیانه, آسیه پران دوجی
تعیین روایی و پایایی نسخۀ خلاصه‌شدۀ آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2019)
^ولی اله کاشانی, منصوره مکبریان*, ^بهروز گل محمدی, 9411293005
اعتباریابی نسخۀ فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (نسخۀ چهار آیتمی)
رفتار حرکتی(2019)
^ولی اله کاشانی*, 9311299009, ^محمدعلی سلطانیان
آماده سازی نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن برای سالمندان
روان شناسی بالینی(2019)
^ولی اله کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, سمانه عطارزاده فدکی
تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس وابستگی به پرورش اندام
رفتار حرکتی(2018)
^ولی اله کاشانی*, لیلا بهرامی, محمدرضا سلمان زاده
تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اعتماد به تعادل ویژۀ فعالیت‎ها در سالمندان
کومش(2018)
^ولی اله کاشانی*, مریم ظریف کار, زکیه علی نقی پور
ویژگی‏های روان‏سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی ویرایش دوم (SMS-II)
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی(2018)
^ولی اله کاشانی*, سمانه عطارزاده فدکی, منصوره مکبریان
Psychometric properties of Persian version of the coach-created Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire (EDMCQ-C)
اصول بهداشت روانی(2018)
^ولی اله کاشانی*, ^احمد نیک روان, 9311299008
اثر ریتم شبانه‌روزی و تغییرپذیری تمرین بر تحکیم مبتنی بر ارتقاء حافظه حرکتی آشکار
رفتار حرکتی(2018)
^ولی اله کاشانی*, پروانه شمسی پور دهکردی, 9311299004
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ اجرای روان در بازی‎های کامپیوتری
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2018)
^ولی اله کاشانی*, 9311299001, ^بهروز گل محمدی
اثربخشی برنامه تمرینی اسپارک و نوروفیدبک بر سطح کورتیزول کودکان مبتلا به اوتیسم
روان شناسی بالینی(2018)
^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی, 9411293006
روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون کوتاه تعادل برگ [نه موردی] در سالمندان
کومش(2018)
^ولی اله کاشانی*, 9411293005, 9411299001
اعتباریابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی در کودکان
رفتار حرکتی(2018)
منصوره مکبریان*, ^ولی اله کاشانی, فاطمه صدیقی فاروجی
مقایسه اثر استفاده از دستگاه شبیهساز و تصویرسازی ذهنی حرکت فنون خلبانی بر عملکرد خلبانان پهپاد ورزشکار
طب نظامی(2017)
^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی, 9311299005
ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‌آگاهی ورزشی
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2017)
^ولی اله کاشانی*, منصوره مکبریان, الهه مصطفائی فر
تعیین روایی عاملی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس بلند اجرای روان در ورزشکاران
مطالعات روان شناسی ورزشی(2017)
9311299001, ^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در سالمندان
کومش(2017)
^ولی اله کاشانی*, پیمان هنرمند
ویژگی‎های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی مقیاس خودگفتاری (فرم 16 سؤالی)
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(2017)
^ولی اله کاشانی*, ^محمدعلی سلطانیان, 9111296007
ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی «مقیاس لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان»
رفتار حرکتی(2017)
^احمد نیک روان*, ^ولی اله کاشانی, 9211299005
تأثیر محرومیت از خواب و مداخله پس‌گستر بر یادگیری ناپیوسته بازی شبیه‌سازی‏شده تنیس
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2017)
^احمد نیک روان*, ^ولی اله کاشانی, 9211299007
ویژگی‌های روانسنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌ خودگفتاری
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2017)
^ولی اله کاشانی, ^محمدعلی سلطانیان*, 9111296007
Psychometric Properties of the Persian Version of Children’s Active Play Imagery Questionnaire
ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE(2017)
^ولی اله کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, منصوره مکبریان
Psychometric Properties of the Persian Version of Children’s Active Play Imagery Questionnaire
ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE(2017)
^ولی اله کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, منصوره مکبریان
ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بین المللی در بیماران تصلب چندگانه
رفتار حرکتی(2016)
^ولی اله کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, 9211299004
Identifying Especial Skills for Air Gun Shooting in Skilled Male and Female Shooters
ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE(2016)
^ولی اله کاشانی*, ^احمد نیک روان, 9211299001
Identifying Especial Skills for Air Gun Shooting in Skilled Male and Female Shooters
ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE(2016)
^ولی اله کاشانی*, ^احمد نیک روان, 9211299001
ارتباط استحکام ذهنی با موفقیت ورزشی در زنان و مردان رزمی کار
مطالعات روان شناسی ورزشی(2016)
9111296003, ^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی
ویژگی‏های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ بازبینی شدۀ اضطراب حالتی رقابتی-2
مطالعات روان شناسی ورزشی(2016)
^ولی اله کاشانی*, الهه مصطفایی فر
تأثیر یک دوره تحریکات لمسی حرکتی نوزادان زودرس بر اضطراب حالتی مادران آنان
کومش(2016)
منصوره مکبریان*, ^ولی اله کاشانی, محمود شیخ, شمس اله نوری پور
ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2016)
^ولی اله کاشانی*, 9311299009
تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)
رفتار حرکتی(2015)
^ولی اله کاشانی, احمد فرخی, انوشیروان کاظم نژاد, محمود شیخ
ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسش‏نامۀ انسجام ورزشی کودکان
مطالعات روان شناسی ورزشی(2015)
^ولی اله کاشانی
ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی تکلیف برای فعّالیت‌های روزمرۀ سالمندان
روان شناسی بالینی(2015)
^بهروز گل محمدی, ^ولی اله کاشانی, 9211299009
ویژگی ‏های روانسنجی و هنجاریابی نسخة فارسی مقیاس سرسختی ذهنی (MTS) در دانشجویان ورزشکار
پژوهش در ورزش تربيتي(2014)
^ولی اله کاشانی
تعیین روایی و پایایی آزمون شاخص راه رفتن پویا )نسخۀ هشت موردی( در بیماران پارکینسونی)
دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربت بدنی ایران(2016-10-17)
9311299009*, ^ولی اله کاشانی, ^محمدعلی سلطانیان
تأثیر مداخله پس گستر و فاصلۀ جلسات تمرین بر یادگیری ناپیوسته بازی شبیه سازی شده تنیس
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2015-12-17)
^احمد نیک روان, ^ولی اله کاشانی
Comparison of the fear of falling among old women active in water sports and disabled old women
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی(2015-09-25)
^ولی اله کاشانی, ^بهروز گل محمدی
تعیین مهارت برجسته در تیراندازی با تفنگ بادی
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی(2015-09-25)
^ولی اله کاشانی, ^احمد نیک روان
تعیین مهارت برجسته در رشته تیر اندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی : نگرشی به اصول ویژگی تمرین
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی(2015-09-25)
^ولی اله کاشانی, ^احمد نیک روان
Determining the validity and reliability of sport Persian version of effectiveness in fall, international form in the elderly
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی(2015-09-25)
^ولی اله کاشانی, ^بهروز گل محمدی
تأثیر خواب شبانه و توزیع جلسات تمرین بر یادگیری ناپیوسته و یادداری بازی شبیه‏ سازی شدۀ تنیس
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی(2015-09-25)
^احمد نیک روان, ^ولی اله کاشانی
تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس اندازه ‏گیری لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی(2015-09-25)
^احمد نیک روان, ^ولی اله کاشانی
مقایسه اثرات بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل بر انگیزش، اجرا و یادگیری مهارت سرویس بدمینتون
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^احمد نیک روان, ^ولی اله کاشانی
تاثير يك دوره برنامه تمرين مهارتهاي روانشناختي (PST) بر مهارت هاي ذهني و عملكرد مردان فوتباليست تيم فوتبال ساحلي شهر سمنان
برزگر فولادي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره برنامه آرام سازي بر اضطراب حالتي –رقابتي و عملكرد بازيكنان فوتبال نيمه ماهر
خسروي جعفري امين(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسش نامه راهبردهاي مقابله اي در رقابت ورزشي
محبي الهام(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي هاي روانسنجي و هنجاريابي نسخه فارسي پرسشنامه خودگفتاري (S-tQ)
نجاري اردستاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط سرسختي ذهني و تاب آوري روان شناختي با موفقيت ورزشي در بازيكنان مرد و زن ماهر و نيمه ماهر رزمي ايران
حسن پور آهي فرحناز(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر كانون توجه دروني و بيروني بر عملكرد استقامتي و تواني دختران دانش آموز
مهرعليان منفرد شهين(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سرسختي ذهني و استقامت جسماني در دختران بسكتباليست مبتدي و نيمه ماهر مشهد
اميري طاهره(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثرات بازخورد خودكنترل و‌‌ آزمونگر كنترل بر يادگيري اجراي مهارت سرويس بدمينتون با رويكرد نيازهاي روانشناختي پايه
ايزدپناه يوسف(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره ماساژ درماني بر بهبود مهارتهاي رفتاري ، اجتماعي و رواني-حركتي كودكان اوتيسم
معناصري حميده(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي هاي روان سنجي و هنجاريابي نسخه كوتاه شده فارسي ( مقياس كارآمدي افتادن ، فرم بين المللي ) در سالمندان و بيماران مولتيپل اسكلروزيس ( MS )
عطارزاده فدكي سمانه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين مهارت برجسته در رشته تير اندازي با تفنگ بادي
آذري منصوره(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير محروميت از خواب و مداخله پس گستر بر يادگيري نا پيوسته بازي شبيه سازي شده تنديس
مصطفائي فر الهه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط خود نظم‏دهي با موفقيت ورزشي در ورزشكاران مرد و زن ماهر و نيمه ماهر
شبان زينب(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‎هاي روانسنجي نسخ? فارسيمقياس لذت، خود كارآمدي و حمايت اجتماعي فعاليت جسماني در كودكان
قلي زاده لداري زهرا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‎هاي روانسنجي و هنجاريابي نسخ? فارسي مقياس خود كارآمدي تكليف براي فعاليت‌هاي روزمر? سالمندان
مكبريان منيره(تاریخ دفاع: 1394/03/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‌هاي روان‌سنجي و هنجاريابي نسخ? فارسي پرسشنام? مهارت‌هاي دستكاري در كودكان اوتيسم
محمد پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‌هاي روان‌سنجي نسخ? فارسي مقياس بلند، كوتاه و مركزي جريان در ورزشكاران
بابائي نيك مهشيد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي آزمون شاخص راه رفتن پويا در بيماران تصلب چندگانه و پاركينسوني
دهستاني بنستاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار عاملي و پايايي پرسشنام? جو انگيزشي ادراك شده در ميان ورزشكاران و مربيان
نجفي طاهره(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي نسخ? فارسي سه پرسشنام? نگراني، اجتناب از ترس و آمادگي رواني پس از آسيب ورزشي
پران دوجي آسيه(تاریخ دفاع: 1395/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تغييرپذيري تمرين جسماني و تصويرسازي بر تحكيم حافظ? حركتي آشكار: ميانجي‌گري ريتم شبانه‌روزي
شهابي كيوي سفلي نسرين(تاریخ دفاع: 1395/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر استفاده از دستگاه شبيه ساز و تصويرسازي ذهني حركت فنون خلباني بر عملكرد خلبانان پهپاد
صفري محسن آباد داود(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هشت هفته ماساژ كلاسيك ورزشي بر خودكارآمدي و تاب‌آوري بيماران زن و مرد مبتلا به تصلب چندگانه
ظريف كار مريم(تاریخ دفاع: 1396/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرينات حضور ذهن بر هوش هيجاني و ذهن آگاهي ورزشي بازيكنان واليبال دانشگاه سمنان
علي نقي پور زكيه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته برنامه حركتي اسپارك و نوروفيدبك بر سطح هورمون استرس و ميزان اضطراب كودكان اوتيستيك
صدرالساداتي سعيده سادات(تاریخ دفاع: 1396/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي پرسش‌نامه ارزيابي اهداف فعاليت بدني نوجوانان پس از فارغ‌التحصيلي دوره دبيرستان راهنما
عباسي حجت الله(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي نسخ? فارسي مقياس لذت بردن از بازي‌هاي رايانه‌اي
رباني فر محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتباريابي نسخه‌هاي كوتاه و خلاصه شد? آزمون فارسي ارزيابي سيستم‌هاي تعادلي و اثر يك دوره مداخل?‏ ذهني و حركتي بر تعادل سالمندان
سلمان زاده محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره آب درماني بر تاب آوري، خودكارآمدي درد و كيفيت زندگي جانبازان اعصاب و روان
خواجه عباس(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تماشاي فيلم غني‌شده و تمرين بر ميزان يادگيري پنهان و هماهنگي پرتاب از بالاي شانه در كودكان داراي اختلال هماهنگي رشدي
ذوقي گنجعلي خاني فهيمه(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتباريابي نسخ? فارسي مقياس 12 موردي راه‌رفتن در بيماران تصلب چندگانه و پاركينسوني
پويان فر خليل اله(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عتباريابي نسخ? فارسي پرسشنام? عملكرد دست در بيماران تصلب چندگانه
ضرغامي فرد عباسقلي(تاریخ دفاع: 1396/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتباريابي نسخ? فارسي پرسشنام? ذهن آگاهي در زنان باردار
عزيزي رقيه(تاریخ دفاع: 1397/02/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني نظم جويي هيجاني بر اساس ذهن آگاهي ورزشي و سرسختي ذهني در ورزشكاران
سليماني مرتضي(تاریخ دفاع: 1397/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رواسازي نسخ? فارسي پرسشنام? تصويرسازي حركتي كودكان
راعي عباس ابادي بهاره(تاریخ دفاع: 1397/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي روانسنجي و هنجاريابي نسخ? فارسي پرسشنام? تعهد ورزشي-2
موسوي سيدرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير برنامه تمريني رشدي بر اساس مدل گالاهو كليلند بر بهبود مهارتهاي حركتي بنيادي در كودكان مبتلا به تاخير حركتي
رومياني امين(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني ترس از شكست براساس راهبردهاي مقابله‌اي هيجان‌مدار و مسئله‌مدار در ورزشكاران تيمي و انفرادي
دوران پور عبدالطيف(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‎هاي روان سنجي نسخ? فارسي سياهه تحليل رفتگي در داوران
حبيب پور غلامرضا(تاریخ دفاع: 1398/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تحريكات لمسي حركتي بر رشد جسماني، وضعيت بازتابي و رشد حركتي نوزادان دوقلوي همسان زودرس
رضائي مژگان(تاریخ دفاع: 1399/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير ويژگي‎هاي ظاهري و طرز پوشش مشاور روان‎شناسي ورزشي بر ادراك اثربخشي از خدمات مشاوره در ورزشكاران مرد و زن ورزش‎هاي برخوردي و غيربرخوردي
نسب الحسيني سيده مژگان(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه فشار رواني ورزشكار
سيد موسوي سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايس? استحكام ذهني ورزشكاران رشته‎هاي استقامتي و مقاومتي
عنايت نيا حامد(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شيوع دوپينگ در بين ورزشكاران رشته پرورش اندام و رابطه آن با ويژگي‌هاي روانشناختي، طبقه اجتماعي وفرهنگ ورزشكار
كوچك پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه يادگيري نوجوانان فوتباليست با سرسختي ذهنيبالا و پايين
ضميري مصطفي(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تمرين مهارتهاي روانشناختي بر سرسختي ذهني و عملكرد ورزشي در بازيكنان فوتسال جانباز و معلول
ورگ نشين علي(تاریخ دفاع: 1399/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنام? خستگي ورزشي در نوجوانان
جعفري صنم(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي روانسنجي نسخه فارسي پرسش¬نامه نگرش به دوپينگ در آمادگي جسماني
قنبري وردي جواد(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي نسخه¬ي فارسي پرسشنامه تغذيه¬ي¬ ورزشي در دانش-آموزان
احمدي فائزه(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير يك دوره تمرينات سرسختي ذهني بر سرسختي ذهني دختران كاراته‌كار
خوباني صديقه(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تمرينات مشاهده اي با هدايت خيرگي و كلامي بر يادگيري مهارت پرتاب از بالاي شانه كودكان اوتيسم
سرخابي انيس(تاریخ دفاع: 1400/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير فعاليت بدني در منزل بر سلامت جسماني و رواني زنان خانه‌دار در دوران كرونا
كرم الدين مطهره(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي روان سنجي نسخهء فارسي مقياس سرسختي ذهني نوجوانان
سيادتي سيد مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‎هاي روانسنجي نسخه فارسي مقياس استرس بارداري در رابطه با همگيري كُرونا
عباس زاده رضا(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير انتشار ويروس كرونا بر كيفيت زندگي افراد سالمند فعال و غير فعال استان سمنان
حبيبيان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1401/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير 8 هفته تمرين ورزشي با وزن بدن بر ترس از ابتلا به بيماري كوويد-19 و سلامت عمومي دانشجويان‌
قوانلو مهرانه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني شادكامي و سلامت روان دبيران تربيت بدني براساس سرسختي ذهني
مهدي يي وجيهه(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي مقياس نگراني از تصوير بدني مردانه
رمضانلو هادي(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير يك دوره تمرين اسپارك بر روي كيفيت خواب و سطح پرخاشگري كودكان 4 تا 8 سال
محمدنژاد امنه(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تمرينات واقعيت مجازي بر يادگيري مهارت هاي فوتبال در كودكان
گلچهره مسعود(تاریخ دفاع: 1401/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة تأثير تحريكات لمسي حركتي و مراقبت كانگورويي بر رشد جسماني نوزادان نارس
ناظم دهكردي ميترا(تاریخ دفاع: 1401/11/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثیر یک دوره برنامه آرام سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه ماهر فوتبال
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2018)
^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی, 9111295006
تمرین سرسختی ذهنی برای فوتبال به حداکثر رساندن سازوکارهای تکنیکی و ذهنی
تمرین سرسختی ذهنی برای فوتبال به حداکثر رساندن سازوکارهای تکنیکی و ذهنی
روان شناسی کاربردی تندرستی و آمادگی جسمانی
روان شناسی کاربردی تندرستی و آمادگی جسمانی
اکتساب و اجرای مهارت‎های ورزشی تری مک موریس
اکتساب و اجرای مهارت‎های ورزشی تری مک موریس

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
vkashani@semnan.ac.ir
09128328266

فرم تماس